מדיניות הפרטיות

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה לא תמסור את פרטי הלקוח/משתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח/משתמש ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח/משתמש לבין החברה;

ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הלקוח/משתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח/משתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הלקוח/משתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;

ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה (לצורך הפעילות השוטפת בלבד). ללקוח/משתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

מילוי טופס ההרשמה הדיגיטלי מהווה הסכמה של הלקוח/משתמש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות בלבד:

א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח/משתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), יובהר כי הפניה ללקוח/משתמש לא תתבצע במקרים אשר בהם ביקש שלא להפנות אליו מידע שיווקי בדרכים אלו.

ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי.

ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח/משתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הלקוח/משתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח/משתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

לקוח/משתמש אשר מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיע על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה    https://www.neolith-shop..co.ilאו באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות הנ"ל , בכפוף לשמירה על פרטיותו של הלקוח/משתמש ובהתאם לדין החל.

אבטחה וסודיות

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ????????????????????, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  ?????????????? עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת ????????????? משתמשת בשרותי חברת ???????????????, המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המאובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח/משתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח/משתמש הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין באיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה אך תעשה כמיטב יכולתה בכדי למנוע מצבים כגון אלו.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה/האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש הקשורים/נובעים משימושו באתר ו/או בתוכנו ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

משובים

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל מכירה או מעת לעת, כשירות נוסף בעבור המשתמש באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכש או הוזמן על ידו ולדרגם בהתאם.

נשלחה על ידי החברה למשתמש בקשה למשוב על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

א) המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכש בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד ובאופן מלא.

ב) חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במילוי המשוב שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם בכדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראות חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה, או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאיננו ראוי על ידי משתמש כאמור.

ג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשוב. במקרים של הפרה כאמור תהא החברה רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של החברה נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט כל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין.

ד) מובהר בזאת כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל משוב או כל חלק ממנו, והכול מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.

ה) החברה תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את תכני ו/או תוצאות המשוב או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. המשתמש ממחה בזאת כל זכות במשוב שכתב והעביר לחברה (לרבות כל זכות יוצרים בקשר עם המשוב).

ו) יובהר, כי לחברה אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותב המשוב המפורסם באתר ומניעיו, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.

ז) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם החברה ביחס לספקים ו/או מוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.

ח) ככלל, החברה תציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהם  (AS IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שייגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בתכני ו/או בתוצאות המשוב.

ט) יובהר ויודגש כי בקשת המשוב מטעם החברה הינה רשות והמשתמש/לקוח אינו חייב למלאו.

שירות לקוחות:

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  [email protected]  הריני לאשר שקראתי בעיון את ההסכם אשר מוגדר גם כתקנון והנני מסכים לתוכנו.

דילוג לתוכן